>Projectes >Salut
Salut

Play for Health (P4H)

P4H és un sistema de telerehabilitació obert i de baix cost basat en l'ús de videojocs i mètodes d'interacció per millorar dèficits físics i cognitius.

Description

Logotipo Play for Health
L'augment de la demanda de programes de rehabilitació en la majoria de països del nostre entorn es deu tant a l'increment de la longevitat de la població, com al creixent nombre d'individus que presenten algun grau de discapacitat com a resultat de múltiples processos patològics. En aquest escenari la telerehabilitació es presenta com una alternativa útil i accessible des del punt de vista tecnològic i econòmic.

P4H consisteix en una plataforma tecnològica oberta i escalable que proporciona els serveis necessaris per realitzar tractaments de telerehabilitació, combinant la teràpia amb els elements lúdics dels videojocs per millorar l'eficàcia del tractament i la qualitat de vida dels pacients. P4H també proporciona una Interfície de Programació d'Aplicacions (API en anglès) per al desenvolupament de nous continguts per al tractament de diferents patologies.

P4H és fruit de 10 anys d'experiència de la Fundació iBit en l'àmbit de l'aplicació de les TIC a la Salut, en estreta col·laboració amb els principals actors del sector: hospitals, empreses, organismes d'estandardització i, sobretot, ib-Salut.

Les principals característiques de P4H són:

  • Millorar l'aprofitament dels recursos sanitaris.
  • Estalviar desplaçaments innecessaris als pacients i millorar la seva qualitat de vida.
  • Oferir tractaments adaptats a les característiques i l'evolució dels pacients.
  • Millorar l'adhesió i acceptació dels tractaments per part dels pacients.
  • Incrementar el protagonisme dels pacients en els seus propis processos de rehabilitació.
  • Facilitar el desenvolupament de la labor diària del personal sanitari.
  • Crear una estructura bàsica sobre la qual desenvolupar tractament per a diferents patologies.
  • Utilitzar tecnologies de baix cost i de gran implantació.
  • Generar nous models de negoci.
P4H s'ha desenvolupat a la Fundació iBit en col·laboració amb l'Hospital Son Llàtzer i ib-Salut. Amb la participació activa de clínics i pacients, s'ha aconseguit adaptar P4H a les exigències i necessitats dels serveis de rehabilitació. Així, s'ha obtingut una solució global, adaptable a diferents processos de rehabilitació, tant físics com cognitius, oberta a noves patologies i exportable a altres àmbits diferents al de la rehabilitació.

El finançament del projecte prové del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2009-2012 i la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

Els socis del projecte són l'Hospital Son Llàtzer (ib-Salut), l'Hospital de Manacor (ib-Salut) i la residència de persones majors Bartomeu Quetglas de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS).

Per a més informació consulti la pàgina web de Health innovation Laboratory (HILAB) i la pàgina web de Play for Health.

La consulta no es correcta